4xfoto | fotoprint uitleen service | vier keer per jaar een nieuwe fotoprint aan je muur

fotoprint uitleen service, vier keer per jaar een nieuwe fotoprint aan je muur

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (ver. 201210)

In deze Algemene Voorwaarden (ver. 201210) wordt verstaan onder:

a. Leenovereenkomst: de overeenkomst die 4xfoto en Lener zijn aangegaan, krachtens welke overeenkomst Lener het recht heeft tegen betaling van de Leenvergoeding fotoprints die eigendom zijn van 4xfoto of van de fotograaf te lenen.

b. 4xfoto: 4xfoto, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55041604, ook te noemen verlener.

c. Particulieren: leners met wie 4xfoto een Leenovereenkomst voor Particulieren heeft afgesloten.

d. Bedrijven en instellingen: leners met wie 4xfoto een Leenovereenkomst voor Bedrijven en Instellingen heeft afgesloten.

e. Lener: De Particulier, het Bedrijf, de Instelling of de Gemeente met wie 4xfoto een Leenovereenkomst heeft afgesloten.

f. Partijen: Lener en 4xfoto.

g. Leenvergoeding: het geldbedrag dat Lener jaarlijks moet voldoen aan 4xfoto voor het lenen van een fotoprint.

i. Verkoopprijs: de verkoopprijs van de fotoprint zoals deze door 4xfoto is vastgesteld.

j. Materiaal: één fotoprint op polyester doek, gespannen in een aluminium frame, met de afmetingen 90x60cm, welke vier keer per jaar gewisseld wordt. Het Materiaal blijft ten alle tijden eigendom van 4xfoto.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Leen- en Verkoopovereenkomsten met 4xfoto.

Lid 1. De Leenovereenkomst wordt aangegaan voor de leenperiode van minimaal één (1) jaar. Na afloop van deze leenperiode, zonder opzegging als bedoeld in Lid 2, wordt deze stilzwijgend verlengd voor eenzelfde leenperiode.
Lid 2. Opzegging en daarmee beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk één maand voor de afloop van één van de in het vorige lid genoemde leenperiodes.

Leners zijn Leenvergoeding verschuldigd.

a. Leners ontvangen een factuur met de Leenvergoeding voor een leenperiode van een jaar, die bij vooruitbetaling moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Lener niet binnen de gestelde termijn de factuur voldaan heeft, zal 4xfoto Lener in gebreke stellen en een betalingsherinnering versturen.

b. Indien Lener niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn zijn vordering volledig heeft voldaan, behoudt 4xfoto zich het recht voor de Leenovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding dienen de uitgeleende kunstwerken die zich bij Lener bevinden terstond te worden geretourneerd aan 4xfoto. Lener is aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke (incasso-) kosten van 4xfoto. Lener is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en advocaatkosten, indien, in het geval van een gerechtelijke procedure, de proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

c. 4xfoto behoudt zich het recht voor geen nieuwe Leenovereenkomst te sluiten c.q. nieuwe Materialen uit te lenen met Leners met openstaande vorderingen.

a. Opzegging en daarmee beëindiging van de Leenovereenkomst door Lener kan alleen bij het inleveren van alle geleende werken.
b. 4xfoto heeft het recht de leenovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden en het Materiaal terug te eisen in alle gevallen waarin:

1. de Lener enige verplichting op grond van de wet of aan enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of van de Leenovereenkomst niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld,
2. Lener in staat van faillissement wordt verklaard, of door Lener surseance van betaling is aangevraagd,
3. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Lener of op het Materiaal wordt gelegd,
4. de Lener komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden,
5. één of meer Materialen door verwijtbaar handelen van lener ernstig wordt/worden beschadigd.

Bij een ontbinding op één of meer van bovengenoemde gronden heeft de Lener geen recht op restitutie van Leenvergoeding, onverminderd het recht van Verlener op volledige schadevergoeding.

a. 4xfoto draagt zorg voor het brengen van het Materiaal bij de Lener. Bij beëindiging van de Leenovereenkomst zorgt 4xfoto ervoor dat het Materiaal bij de lener wordt opgehaald.

b. Bij transport door Lener verplicht Lener zich het Materiaal te beschermen tegen beschadiging, regen e.d.

c. Beschadigingen aan het Materiaal tijdens de Leenperiode en het transport door Lener komen voor rekening van Lener.

De Lener is verplicht bij de levering van het Materiaal deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien er iets niet in orde mocht zijn dient de Lener 4xfoto terstond op de hoogte te brengen. Indien de Lener niet uiterlijk binnen 24 uur na de dag van de levering de Verlener wijst op de gebreken, wordt door Lener ingestemd met de staat van het Materiaal.

a. Lener mag het Materiaal niet aan derden verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze in bezit geven. Het Materiaal mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het Materiaal bestemd is. De Lener dient ervoor te zorgen dat het Materiaal altijd in een goede staat van verzorging verkeert, en verschaft 4xfoto ten alle tijde toegang tot het Materiaal.

b. Lener heeft een zorgplicht voor geleende Materialen. Lener moet alles doen of nalaten om het Materiaal in goede staat te houden, en geen veranderingen aan het Materiaal aan te brengen. Hiertoe behoort in ieder geval dat de Materialen niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats mogen worden opgehangen, opgesteld of geïnstalleerd. Daarnaast dienen ze zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht. Lener draagt zorg voor een deugdelijk ophangsysteem.

c. Lener is volledig aansprakelijk voor beschadigingen, vermissing of het verloren gaan van het Materiaal ongeacht de oorzaak van die beschadigingen, vermissing of het verloren gaan van het Materiaal.

d. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment van het in ontvangst nemen van het Materiaal. De aansprakelijkheid eindigt op het moment dat het werk weer is ingeleverd en gecontroleerd bij, of opgehaald en gecontroleerd door 4xfoto.

e. Lener is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van een Materiaal, 4xfoto hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

f. Het is Lener niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren.

g. Bij niet te repareren schade is Lener aansprakelijk voor de volledige Verkoopprijs van het Materiaal.

h. Lener dient zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering die de totale Verkoopprijs van de geleende Materialen dekt. De geleende Materialen zijn niet door 4xfoto verzekerd.

i. Lener is niet gerechtigd het Materiaal op een ander adres dan overeengekomen in de Leenovereenkomst onder te brengen en evenmin om het materiaal aan anderen ter beschikking te stellen en het Materiaal te (doen) reproduceren.

j. Indien 4xfoto Lener verzoekt om welke reden dan ook, ook binnen de Leentermijn, om geleend Materiaal in te leveren, is Lener verplicht op eerste verzoek hieraan te voldoen.

k. Lener is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van aanvraag van zijn faillissement of bij faillissement, aan de beslag leggende deurwaarder of aan de curator mede te delen dat de in zijn bezit zijnde Materialen niet zijn eigendom zijn, met overlegging van het bewijs van uitleen van 4xfoto.

4xfoto c.q. de fotograaf heeft als Verlener c.q. beeldmaker van het Materiaal, ook na eventuele verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op het Materiaal. Dat betekent onder andere dat het openbaar maken en/of (laten) reproduceren van het Materiaal, op welke wijze ook, alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van de beeldmaker/Verlener.

a. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

b. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

c. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, leggen Partijen hun geschillen voor aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

d. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.

a. 4xfoto is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden bekendgemaakt op de website van 4xfoto.

b. 4xfoto kan alle tarieven eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van 4xfoto.

c. Lener is verplicht om bij verhuizing schriftelijk een adreswijziging door te geven.

d. De tarieven kunnen conform de marktontwikkeling worden aangepast, waaronder mede verstaan wordt een jaarlijkse indexering met de CBS prijsindex voor consumenten.

e. Alle uitgeleende Materialen blijven eigendom van 4xfoto, tenzij er sprake is van koop.

f. Over de Leenvergoeding en bij aankoop van een Materiaal wordt het op dat moment geldende BTW-percentage in rekening gebracht en op de factuur vermeld.

error: Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd!